Oddělení spisové a archivní služby a podatelna (OSASP)

OSASP (910) je rektorátním pracovištěm, které zajišťuje koncepční, metodické, analytické, kontrolní a koordinační činnosti v oblasti spisové a archivní služby. Je vnitřně členěno na následující složky:

 

Každá z těchto složek má na starost jiný rozsah činností viz niže.

 

REFERÁT SPISOVÉ SLUŽBY

 • Metodická pomoc všem součástem univerzity pro oblast spisové služby
 • příprava spisového a skartačního řádu a jeho změn či aktualizací
 • tvorba vnitřních předpisů a metodik pro oblast spisové služby
 • koncepce a rozvoj elektronického systému spisové služby (eSSL)
 • školení eSSL

Kontakt 

CENTRÁLNÍ PODATELNA

 • Evidenční zpracování doručených a odesílaných podání
 • příjem, kontrola, evidence dokumentů v listinné i elektronické podobě
 • provoz datové schránky univerzity
 • příjem datových zpráv a jejich převod
 • evidence úředních a oficiálních razítek
 • frankování a vypravení poštovních zásilek
 • komunikace s Českou poštou, vyřizování reklamací

Pro více informací navštivte Centrální podatelna 

Kontakt

UNIVERZITNÍ ARCHIV

 • výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo skartační řízení
 • metodická a koordinační činnosti při skartačních řízeních všech součástí
 • dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči
 • badatelské služby
 • zpracování rešerší
 • vyhotovování potvrzení, výpisů, opisů, druhopisů, kopií, ověření vzdělání
 • vyhledávání archiválií pro potřeby univerzitních pracovišť

Více o činnostech Univerzitního archivu se dozvíte na www.archiv.mendelu.cz

Kontakt

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU