Legislativní základna

Základní normativní prostředí problematiky správy záznamů vymezují především následující zákony a podzákonné normy:

  • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (text zákona)
  • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (text vyhlášky)
  • Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (text zákona)
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (text zákona)
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (text zákona)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (text zákona)
  • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (text zákona)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o rušení směrnice 1999/93/ES (text zde)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (text zde)

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU