Dokumenty, které nepodlehají evidenci v eSSL, stanovuje příloha č. 2 směrnice 5/2020 Spisový řád, v které naleznete konkrétní výčet takovýchto dokumnetů. V současné době se pracuje na její revizi.

Aktuální informace o změnách na úseku evidence/neevidence dokumnetů v eSSL:

Informace k evidenci/neevidenci balíků 

 

 • neevidovat jako "balík" ale jako dokument, který je v balíku snad přiložen - rozbor, průvodní dopis, analýza, dodací list apod.
 • co nejlépe vyjádřit do "věci" o co se jedná a přílohou jsou ty položky vložené do balíku (např. 20 vzorků hlíny)
 • EVIDUJÍ se jen ty důležité odchozí balíky, nedůležité (neúředního charakteru) se posílají poštovním podacím lístkem nebo podacím archem mimo essl

Další dokumnety nepodlehající evidenci - NEEVIDUJÍ SE 

 • Knihy
 • Skripta
 • Vyúčtování telekomunikačních služeb
 • Zálohové faktury s nabídkami služeb
 • Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
 • Posudek oponenta diplomové práce, Posudek vedoucího
 • Posudek oponenta k disertační práci
 • Praxe studentů
 • Záznam o průběhu odborné provozní praxe
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • Přihláška ke studiu v zahraničí

Pracovně-právní dokumenty

 • s účinností od 8. 2. 2021 se pracovně-právní dokumenty (pracovní smlouvy, DPP, DPČ atd.) do eSSL NEEVIDUJÍ

Dokumenty ekonomické agendy

 • s účinností od 22. 1. 2021 se faktury, objednávky, daňové doklady atd. do eSSL NEEVIDUJÍ
 • POZOR: faktury a obdobné ekonomické doklady doručené prostřednictvím datových schránek se EVIDUJÍ. Univerzita nemůže neevidovat - jedná se o příchozí elektronické originály - tato linka podání zůstává tedy evidenčně a oběhově (pracoviště – schvalovací proces – ekonomický odbor) nadále zachována. 

 

 

Seznam vystavených kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU